تهیه جداساز لرزه ای پاندولی اصطکاکی – آزادراه منجیل – رودبار