استراتژی حفاظت لرزه ای منتخب برای این سازه بر اساس اصل جداسازی لرزه ای است. تعداد 64 جداساز لرزه ای با هسته سربی mageba LASTO LRB  در بالای سطوح پارکینگ به منظور جدا کردن حرکات شدید سطح زمین نصب خواهد شد. این امر حرکت آرامی را در سازه به وجود می آورد و مهم تر این که در طول زمین لرزه سازه را در برابر آسیب لرزشی محافظت می کند. 3 نوع جداساز لرزه ای برای شرایط مختلف بارگیری در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، 44 لغزنده در کنار سیستم جداساز خواهد بود.