تهیه جداساز پاندولی اصطکاکی دو قوسی – آزادراه منجیل – رودبار (قسمت 2)