نتایج آزمایش  ROBO SLIDE

تاییدیه دانشگاه MPA اشتودگارت برای مواد لغزنده شرکت ماگبا

  • هدف از تحقیق

براساس بند 55820-Jg-21.12.2017 و 55820-Jg15.02.2018، دانشگاه MPA اشتودگارت از طرف شرکت ماگبا مسئول آزمایش بارگذاری استاتیکی ورقه های ROBO SLIDE در دماهای 60،70 و 80 درجه و فشار 70،90و110 مگاپاسگال می باشد.

سازمان ارزیابی فنی اروپا ETA، با محوریت “انیستیتو ساخت آلمان” به بررسی استفاده از ROBO SLIDE های ساخت ماگبا براساس EN1337-2 در تکیه گاه های کروی میپردازد.

عملکرد مناسب تکیه گاه در محدوده دماهای °50- تا °48 می باشد. برای عملکرد موثر تکیه گاه در دماهای بالاتر از 35 یا 48 درجه مقاومت فشاری 180 مگاپاسگالی 2% کاهش می یابد.

برای دماهای بالاتر از °48، آزمایش فشاری براساس EAD لازم است. هدف از این آزمایش تشخیص مقاومت ROBO SLIDE در دماهای 60،70 و 80 درجه براساس  EADاست.

3 آزمایش بارگذاری استاتیکی روی ورقه های دایره ای ROBO SLIDE در هر دما با ابعاد تقریبی 155*8 میلی متر انجام می شود. ورق فولاد ضدزنگ به عنوان ورق پوشاننده و گریس با عیار 300 استفاده می شود.

این ازمایشها به شرح ذیل می باشند:

  • تست و تحلیل عملکرد

آزمایش بارگذاری استاتیکی با وسایل دستگاه های مخصوص انجام گرفته و صفحه تحت بار 6000 کیلونیوتن قرار می گیرد.

بارها به صورت متقارن و به مرکز وارد می شوند. دمای آزمایش از طریق دو ورقه مجاور که به عنوان حرارت دهنده تامین می شود. نیروی قائم و تغییر شکل های ایجاد شد از طریق کامپیوتر ثبت می شود.

ابتدا به مدت یک ساعت باری معادل 56 کیلونیوتن وارد می شود و سنسورهای اندازه گیری در سطح صفر تنظیم می شوند. بار به صورت پیوسته افزایش می یابد تا به میزان اسمی مورد نظر برسد و بعد بصورت ثابت نگه داشته می شود (48 ساعت) و مجددا به اندازه بار اولیه کاهش می یابد (این فرآیند کاهش بار یک ساعت به طول می انجامد).

در هر آزمایش از ورقه های جدید استفاده می شود. نمونه مورد آزمایش باید تمیز شود و حفره های موجود در ورق با گریس پر شوند.

  • نتایج بررسیها

نتایج آزمایش بتن از 21 ژانویه تا 18 آپریل در دانشگاه اشتودگارت موفقیت امیز بوده است. ضخامت در طول زمان تغییر می کند و این ازمایشها در دماهای 60 و 70و80 درجه تکرار می شوند. نتایج آزمایش ها در شکل 2 تا 10 نمایش داده شده است.

تمامی آزمایشها نشان دهنده تغییرشکل های الاستیکی سریع حین بارگذاری می باشند. این تغییر در مرحله بعدی شدیدا افت میکند و سپس ثابت می ماند. در همه نمونه های ازمایش شده یک ترک کوچک ایجاد می شود که نشان دهنده اغاز شکست می باشد. (شکل 1 تا 2)

تغییرت در برامدگی ها در تمامی دماها و فشارها در دیسک ROBO SLIDE در ضخامت t1=47.5h و t2=48h نشان می دهد که روند تغییرشکل ها ادامه نمی یابد.

این تحقیق با توجه به معیارهای EDA ضروری می باشد که ایجاد قوس در ارتفاع در هر ساعت نباید کمتر از 0.5% باشد و نتیجه نهایی در بین 1mm<h<0.66h می=”” باشد.<=”” p=””> </h<0.66h>

ROBO SLIDE

  • خلاصه

دانشگاه MPA اشتودگارت از طرف شرکت ماگبا مسئول آزمایش بارگذاری استاتیکی ورقه های ROBO SLIDE در دماهای 60،70 و 80 درجه و فشار 70،90و110 مگاپاسگال می باشد.

رفتار و رفتار تغییرات وابسته به زمان و ظاهر نمونه ها در انتهای هر ازمایش مورد بررسی قرار میگیرد. تغییر شکل نمونه های مورد ازمایش عملا در انتهای هر تست و بعد از 48 ساعت آورده می شود. خصوصیات مقاومتی ROBO SLIDE در دماهای 60،70و80 درجه در جدول 4 آمده است که توسط EAD تایید شده است.