تقاطع غیر همسطح بلوار شهید بهشتی و خیابان میانجاده اصفهان