تهیه ونصب نئوپرن دایره ای – پل ادامه بزرگراه شهید حکیم