تهیه نئوپرن در بزرگترین ابعاد در کشور – پروژه شهید بابایی قزوین – پل امام رضا