تهیه جداساز لرزه ای با میرایی بالا (HDRB) – پل دیلم – اهواز