تکیه گاه ‌های سازه‌ای ماگبا- کنترل‌ بارها و جابجایی‌ها