تکیه گاه POT

نتایج آزمایش به شماره 2018/2039 توسط دانشگاه میلان در تاریخ 08/11/2018 بررسی شده است.

 • 1-حوزه

گزارش پیش رو شامل نتایج آزمایش مصالح جداسازهای لرزه ای شرکت ماگبا برای پروژه CH12675-2020 DUBAI که توسط آزمایشگاه فنی میلان انجام گرفته، میباشد.

آزمایشها در آزمایشگاه پلی تکنیک میلان واقع در سلوازانو دنرو ایتالیا در تاریخ 2 تا 4 جولای 2018 انجام گرفته است.

 • 2- مشخصات نمونه

در این آزمایش از دو نمونه تکیه گاه کروی و تکیه گاه POT استفاده شده است که مشخصات انها در جدول زیر آورده شده است.

تکیه گاه POT

TE-7.5a HP یک تکیه گاه POT هدایتگر می باشد که شامل المان الاستومری که اجازه جابجایی می دهد و المان لغزنده تک محوری که اجازه حرکت در راستای افقی را می دهد، میباشد.

TA-4a یک تکیه گاه POT آزاد می باشد که شامل المان الاستومری برای چرخش و المان لغزنده چند محوره برای انتقال تغییر مکان افقی  میباشد.

KF-8.6 یک تکیه گاه کروی ثابت است که شامل المانهای کروی برای حرکت چرخشی و ورقه مسطح مهاری برای جلوگیری از انتقال حرکت در راستای افقی می شود، می باشد.

 • 3-روند آزمایش

آزمایش براساس برنامه جدول 3-1 روی نمونه ارسالی  انجام شده است.

تکیه گاه POT

روند آزمایش بنابر درخواست شرکت متقاضی(ماگبا) برای متروی دبی 2020 می باشد و براساس آیین نامه آشتو انجام گرفته است.

1-3- بار ثابت در آزمایش (بند 4-4-4-13-18 اشتو)

تکیه گاه مورد بررسی تحت بار قائم ثابت برابر 150% بار SLS و چرخش برابر 0.02 رادیان است. چرخش در ورقهای فلزی 0.02 رادیان لحاظ گردیده است.

تکیه گاه مورد بررسی ابتدا تحت بار قائم ثابت برای مدت 5 دقیقه قرار می گیرد و سپس باربرداری میشود و به مدت 5 دقیقه استراحت داده می شود.

ورقه فلزی تکیه گاه و پیستون فلزی پیوستگی تکیه گاه را در طی آزمایش حفظ می کنند.

بار قائم و منحنی تغییرشکل به صورت پیوسته ثبت می شوند. تکیه گاه به صورت چشمی مورد بازرسی قرار میگیرد و هر نوع خرابی گزارش داده میشود.

مشخصات آزمایش در جدول زیر امده است:

تکیه گاه POT

2-3- ظرفیت نیروی افقی تکیه گاه (براساس بند 8-2-5-1-18 آشتو)

تکیه گاهی که برای بار قائم SLS مورد بررسی است، این بار به صورت پیوسته در طول آزمایش وارد می شود. تکیه گاه مورد بررسی برای بار ثابت افقی به میزان 150% بار SLS افزایش می یابد.

بار ثابت افقی به مدت 15 دقیقه اعمال می شود و سپس آزاد می گردد. مقدار بار و تغییر شکل به صورت پیوسته ثبت می شوند.

جزئیات آزمایش مربوط در جدول زیر داده شده است.

3-3- آزمایش اصطحکاک تکیه گاه (مطابق بند 6-2-5-1-18 آشتو)

ابتدا تکیه گاه ها به ندازه ظرفیت SLS بارگذاری قائم می شوند. بار بصورت ممتد و به مدت یک ساعت وارد می شود و در سراسر طول دوره، جابجایی کنترل می شود.

تکیه گاه مورد بررسی تحت 12 دوره (شامل 24 جابجایی افقی) با دامنه 25.4 میلی متر.

جابجایی افقی از طریق جکهای هیدرولیکی (در صفحات لغزنده ) تامین می شوند.

بارهای افقی و تغییر شکل در طول مدت آزمایش ثبت می شوند در این مدت ضریب اصطحکاک استاتیکی و دینامیکی به عنوان نسبت بین بار افقی و بار عمودی محاسبه می شود.

ضریب اصطحکاک لغزنده در هر جهت در طول 12 دوره محاسبه می شود. در پایان آزمایش تکیه گاه کارایی خود را از دست میدهد و سطح لغزنده به صورت چشمی موردبررسی قرار می گیرد. جزئیات آزمایش مربوط در جدول زیر آمده است.

تکیه گاه POT

4-3- آزمایشهای چشمی

تکیه گاه ها در حین بارگذاری تحت بازرسی چشمی قرار میگیرند.

برای تکمیل آزمایش هر تکیه گاه مجددا مورد آزمایش قرار می گیرد.

تکیه گاه POT BEARING

 1. تغییر شکل دائم، انفصال یا تقسیم الاستومر
 2. تغییر شکل دائم، انفصال یا بازشدگی در مهره های خارجی
 3. ترک یا تغییر شکل دائمی در سطح لغزنده
 4. ترک یا فرورفتگی یا تغییر شکل دائم در مهره های داخلی یا قسمتی از تکیه گاه
 5. محلهای ساییده شده که نشان دهنده اتصال غیر نرمال بین صفحه فلزی و ورقهای تکیه گاهی یا پیستون می باشند.
 6. شکستگی یا تغییرشکل دائمی در میلگردهای هدایتگر
 7. هر نوع کاستی دیگری که باعث تاثیر بر دوام یا عملکرد تکیه گاه می شود.

تکیه گاه کروی

 1. برش، شکاف، انفصال یا تغییر شکل غیرنرمال در سطح کروی پایینی
 2. سایش، ترک یا تغییر شکل غیرنرمال در سطح بالایی کروی
 3. برش یا انفصال در قطعات فلزی
 4. ترک، ساییده شدگی تغییرشکل دائمی در فولاد ضدزنگ
 5. هر سایشی که نشاندهنده اتصال غیرنرمال بین ورق بالایی تکیه گاه و سطح زیرین است.
 6. شکست یا تغییرشکل غیر طبیعی در میلگردهای هدایتگر
 7. هر نوع شکل فشاری یا پیچش که بر عملکرد و دوام تکیه گاه اثر می گذارد.
 • 4- دستگاه ها و مبدل های به کار گرفته شده

دستگاه های مورد استفاده در این آزمایش در تصویر زیر نشان داده شده است.

جک های هیدورلیکی برای تامین بارهای قائم مورد استفاده قرار گرفته، بارهای مورد نیاز توسط مبدل های فشار اندازه گیری می شود. مبدل فشار ب طور منظم و برنامه ریزی شده کالیبره می شود.

 • 5-نتایج

نتایج آزمایش تحت بار ثابت به شرح ذیل میباشد:

محور x: انحراف های قائم اندازه گیری شده با 3 مبدل حرکتی

محور y : بار فشاری قائم

 1. نمودار نیرو قائم- جابجایی طی اولین بارگذاری
 2. نمودار نیرو قائم- جابجایی طی دومین بارگذاری
 3. جدول گزارش بیشینه انحراف به وجود آمده در تکیه گاه بعد از اولین و دومین بارگذاری

نتایج ظرفیت تکیه گاه تحت بار افقی به شرح ذیل است:

محور x: انحراف های افقی اندازه گیری شده توسط 2مبدل حرکتی

محور y : بار افقی

 1. نمودار بار افقی و تغییر شکل تحت بارگذاری اولیه
 2. نمودار بار افقی و تغییر شکل تحت بارگذاری ثانویه

نتایج آزمایش برای ضریب اصطحکاک به شرح ذیل است

محور x: جابجایی افقی ورق لغزنده تکیه گاه

محور y : بار افقی وارده به ورق بالایی

 1. نمودار بار افقی و جابجایی
 2. جدول ضریب اصطحکاک گزارش شده در طول تست

بار افقی گزارش شده در نمودار مستقیما توسط دستگاه ها خوانده شده و ضریب اصطحکاک از روی این گزارشات محاسبه شده است.

نتایج بازرسی چشمی از تکیه گاه های تخریب شده پس از بارگذاری و آزمایش به شرح ذیل ارائه گردیده است:

 1. جدول گزارشات

گزارش تصویری تکیه گاه POT تکیه گاه POT

6-نتیجه گیری

تکیه گاه مورد بررسی

تست فوق به درخواست شرکت ماگبا برای پروژه ALBUSTAN توسط دانشگاه میلان انجام شده است. افراد انجام دهنده تست در جدول زیر معرفی شده اند.

روند آزمایش براساس درخواست شرکت متقاضی(ماگبا) توسط آزمایش تست مواد میلان انجام شده و مدارک مورد نظر در آرشیو تاریخ 27 سپتامبر 2018 موجود است.

در پیوست 1 روند آزمایش به همراه جزئیات و خلاصه گزارش در ادامه آورده شده است.