سیستم های جداساز لرزه ای پایه

استفاده از سیستم جدا ساز لرزه ای ، راه کار مناسبی برای بهسازی لرزه ای و کاهش اثرات زلزله بر روی سازه های موجود است. هنگامی که حفاظت از انسان ها مد نظر باشد و یا تجهیزات مهمی در سازه موجود باشد، با به کارگیری جداساز های لرزه ای می توان انتقال انرژی موجود در حرکات ارتعاشی زمین را به سازه به میزان قابل توجه ای محدود نمود.

در این روش هنگام وقوع زلزله تغییر شکل های سازه در تکیه گاه هایی که قابلیت تغییر شکل زیاد دارند متمرکز شده و سازه مانند جسم صلب با تغییر شکل های کوچک ارتعاش می کند.

جداساز لرزه ای با میرایی بالا

جداساز لرزه ای با میرایی بالا

روش جداگر لرزه ای  با هسته سربی پایه ای

برای سازه های کوتاه و نسبتا صلب موثر بوده و برای سازه های بلند و نرم کارایی کمتری دارد. در این نوع سازه ها، جداساز لرزه ای سازه می تواند از تراز طبقات انجام گیرد. البته با وجود برخی نواقص، در سازه های بلند ، میراگرها نیز می توانند در کنار جداگر های لرزه ای به کار گرفته شوند.

نصب سیستم های جداساز لرزه ای منجر به افزایش چشمگیر در زمان تناوب اصلی سازه می شود. از این رو سیستم های جداساز لرزه ای به نوعی، نیاز به تغییر شکل های لرزه ای سازه را در خود متمرکز می سازند.

معیارهای طراحی جداساز ها

در طراحی و ساخت جداساز ها معیار های زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

 • در حداکثر تغیرات ناشی از زلزله پایدار باقی بمانند.
 • با افزایش تغییر مکان، مقاومت جداساز نیز افزایش یابد.
 • تحت سیکل های ناشی از بارگذاری زلزله، جداساز لرزه ای محدود شونده داشته باشند.

انواع سیستم های جداساز لرزه ای با هسته سربی

سیستم های جداساز لرزه ای از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند که از آن جمله می توان به سیستم های لاستیکی، اصطکاکی و ترکیبی اشاره کرد.

این سیستم ها از لحاظ نوع مواد و عملکرد به شرح زیر تقسیم می شوند.:

 • جداساز های لاستیکی با ورقه های فولادی (با میرایی کم)
 • جداساز های لاستیکی با ورقه های فولادی (با میرایی زیاد)
 • جداسازهای لاستیکی با صفحات فولادی و هسته سربی

از جداساز های اصطکاکی به طور عمده جداساز های زیر در صنعت تولید می شوند:

 • جداسازهای اصطکاکی
 • جداساز های الاستیک اصطکاکی
 • جداسازهای اصطکاکی پاندولی

جداساز لرزه ای با هسته سربی

استفاده همزمان از قابلیت های جداساز لاستیکی و اصطکاکی

برای استفاده همزمان از قابلیت های جداساز لاستیکی و اصطکاکی ، این دو سامانه در موارد زیر با هم ترکیب شده اند:

 • ترکیب سری اصطکاکی و لاستیکی .
 • ترکیب موازی اصطکاکی و لاستیکی .

جداساز لرزه ای با میرایی بالا

با توجه به کاربرد گسترده تر جداگرهای لاستیکی با میرایی بالا در ایران نسبت به سایر جداسازها و نیز تلاش انجام شده  جهت تولید و بهسازی سیستم های جداسازی، به منظور تولید و کاربرد در سازه های مسکونی و صنعتی در ایران، در ادامه به صورت کامل تری با جداسازهای لاستیکی با میرایی بالا آشنا می شویم.