پروژه ALBUSTAN SOUTH

پروژه ALBUSTAN SOUTH

پروژه ALBUSTAN SOUTH

نتایج آزمایش به شماره 2018/2039 توسط دانشگاه میلان در تاریخ 08/11/2018 بررسی شده است.

 • حوزه

 • پروژه ALBUSTAN SOUTH

گزارش پیش رو شامل نتایج آزمایش مصالح جداسازهای لرزه ای شرکت ماگبا برای پروژه CH11066-A1 ALBUSTAN SOUTH که توسط آزمایشگاه فنی میلان انجام گرفته، میباشد.

آزمایشها در آزمایشگاه پلی تکنیک میلان واقع در سلوازانو دنرو ایتالیا در تاریخ 17 تا 19 اکتبر 2018 و توسط افراد زیر انجام گرفته است.

پروژه ALBUSTAN SOUTH

 • مشخصات نمونه

در این آزمایش از دو نمونه تکیه گاه کروی استفاده شده است که مشخصات انها در جدول زیر آورده شده است.

پروژه ALBUSTAN SOUTH

4a یک تکیه گاه کروی آزاد می باشد که شامل المان کروی لغزنده که اجازه حرکت و چرخش دارد و صفحه ای که اجازه جابجایی در راستای افقی را می دهد، میباشد. KA28.4a یک تکیه گاه کروی هدایتگر است و نقشه های فنی ان در پیوست 2 گزارش حاضر اورده شده است.

 • روند آزمایش پروژه ALBUSTAN SOUTH

آزمایش براساس برنامه جدول 3-1 روی نمونه ارسالی انجام شده است.

پروژه ALBUSTAN SOUTH

روند آزمایش براساس درخواست شرکت متقاضی(ماگبا) توسط آزمایش تست مواد میلان انجام شده و مدارک مورد نظر در آرشیو تاریخ 27 سپتامبر 2018 موجود است.

در پیوست 1 روند آزمایش به همراه جزئیات و خلاصه گزارش در ادامه آورده شده است.

پروژه ALBUSTAN SOUTH پروژه ALBUSTAN SOUTH

 • دستگاه ها و مبدل های به کار گرفته شده

دستگاه های مورد استفاده در این آزمایش در تصویر زیر نشان داده شده است.

پروژه ALBUSTAN SOUTH

جک های هیدورلیکی برای تامین بارهای افقی مورد استفاده قرار گرفته، بارهای مورد نیاز توسط مبدل های فشار اندازه گیری می شود. مبدل فشار ب طور منظم و برنامه ریزی شده کالیبره می شود. گزارش کالیبره کردن در پیوست 3 آورده شده است.

 • نتایج پروژه ALBUSTAN SOUTH

نتایج آزمایش تحت بار ثابت به شرح ذیل میباشد:

محور x: انحراف های اندازه گیری شده توسط چهار مبدل

محور y : بار فشاری قائم

 1. نمودار نیرو قائم- جابجایی طی اولین بارگذاری
 2. نمودار نیرو قائم- جابجایی طی دومین بارگذاری
 3. جدول گزارش بیشینه انحراف به وجود آمده در تکیه گاه بعد از اولین و دومین بارگذاری

نتایج اعمال بار افقی و عمودی به طور همزمان به شرح ذیل است:

محور x: انحراف های افقی اندازه گیری شده توسط دو مبدل حرکتی

محور y : بار افقی

 1. نمودار بار افقی و تغییر شکل تحت بارگذاری اولیه
 2. نمودار بار افقی و تغییر شکل تحت بارگذاری ثانویه
 3. جدول گزارشات انحرافات باقی مانده تحت بارگذاری اولیه و ثانویه

نتایج آزمایش برای ضریب اصطحکاک به شرح ذیل است

محور x: جابجایی افقی ورق لغزنده تکیه گاه

محور y : بار افقی وارده به ورق بالایی

 1. نمودار بار افقی و جابجایی در اولین حرکت
 2. نمودار بار افقی و جابجایی در 50 دوره
 3. نمودار بار افقی و جابجایی در آخرین حرکت
 4. جدول ضریب اصطحکاک گزارش شده در طول تست

بار افقی گزارش شده در نمودار مستقیما توسط دستگاه ها خوانده شده و ضریب اصطحکاک از روی این گزارشات محاسبه شده است.

نتایج بازرسی چشمی از تکیه گاه های تخریب شده پس از بارگذاری و آزمایش به شرح ذیل ارائه گردیده است:

 1. جدول گزارشات
 2. گزارش تصویری

پروژه ALBUSTAN SOUTH

پروژه ALBUSTAN SOUTH پروژه ALBUSTAN SOUTH پروژه ALBUSTAN SOUTH

 • نتیجه گیری

تکیه گاه مورد بررسی

تست فوق به درخواست شرکت ماگبا برای پروژه ALBUSTAN SOUTH توسط دانشگاه میلان انجام شده است. افراد انجام دهنده تست در جدول زیر معرفی شده اند.

روند آزمایش براساس درخواست شرکت متقاضی(ماگبا) توسط آزمایش تست مواد میلان انجام شده و مدارک مورد نظر در آرشیو تاریخ 27 سپتامبر 2018 موجود است.

در پیوست 1 روند آزمایش به همراه جزئیات و خلاصه گزارش در ادامه آورده شده است.