تست جداساز لرزه ای با میرایی بالا توسط شرکت Doshin Rubber مالزی

تست جداساز لرزه ای با لاستیک فوق العاده میراگر شرکت Doshin Rubber

انجام آزمایش برروی جداساز لرزه ای با میرایی بالا(HDRB)

انجام آزمایش برروی سوپر جداساز لرزه ای با مبرایی بالا(HDRB)