جداساز پاندولی اصطکاکی سه قوسی

مدلسازی جداساز پاندولی اصطکاکی سه سطحی در نرم افزار OPENSEES