مدل ساز عددی جداساز لرزه ای با هسته سربی در نرم افزار ABAQUS

مدل ساز عددی جداساز لرزه ای با هسته سربی در نرم افزار Midas

مدل سازی و آنالیز جداساز لرزه ای با هسته سربی (LRB) در نرم افزار 1- ABAQUS

مدل سازی و آنالیز جداساز لرزه ای با هسته سربی (LRB) در نرم افزار 2- ABAQUS

مدل سازی و آنالیز جداساز لرزه ای با هسته سربی (LRB) در نرم افزار 3- ABAQUS

مدل سازی و آنالیز جداساز لرزه ای با هسته سربی (LRB) در نرم افزار 4 – ABAQUS

مدل سازی و آنالیز جداساز لرزه ای با هسته سربی (LRB) در نرم افزار 6 – ABAQUS

آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی ساختمان ایزوله شده با LRB در نرم افزار Sap2000

آزمایش جداساز لرزه ای با هسته سربی درشرکت Doshin Rubber مالزی

انجام آزمایش بر روی جداساز لرزه ای با میرایی بالا در کارخانه doshin rubber مالزی

جداسازی لرزه ای و کنترل ارتعاشات در سازه ها

آنالیز داینامیکی جداساز لرزه ای با هسته سربی 1

آنالیز داینامیکی جداساز لرزه ای با هسته سربی 2

نصب جداساز لره ای با هسته سربی

آزمایش بر روی جداساز لرزه ای با هسته سربی طبق آیین نامه EN15129 در شرکت ماگبا

ارزش گذاری جداساز لرزه ای – مهندسی سازه ای

تکیه گاه لاستیکی – فلزی

آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی پلها با جداساز های لرزه ای _ 1

آنالیز غیر خطی تاریخچه زمانی پلها با جداساز های لرزه ای _ 2

عملکرد افقی پل بزرگراهی خمیده با جداساز لرزه ای

دستگاه های Taylor میراگرهای لرزه ای

سیستم جداساز لرزه ای – جداسازهای هسته سربی (LRB)

انجام آزمایشات صحت سنجی مطابق با آیین نامه EN15129 برروی جداساز لرزهای با هسته سربی (lrb) با قطر 500 میلی متر